Všeobecné obchodní podmínky
(dále jen „VOP“)

 1. Nebude-li v jednotlivých bodech uzavřené smlouvy stanoveno jinak, uplatní se tyto VOP pro úpravu práv a povinností mezi společností Live Wash Plus s.r.o., IČO: 06303820, se sídlem Mladoňovice 65, PSČ 675 32, zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 101289, jako poskytovatelem služby (dále jen „Poskytovatel“) a objednatelem služby (dále jen „Zákazník“), a to pro případ uzavření smlouvy o ručním mytí automobilů a související služby on-line dobíjení zákaznické karty (dále jen „Smlouva“) v síti automyček provozované Poskytovatelem. VOP tak tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavřené on-line na internetovém rozhraní na adrese www.livewash.cz, www.muj.livewash.cz (dále jen „webová stránka“).
 2. Poskytovatel obchoduje výhradně na základě a v souladu s těmito VOP, přičemž s touto skutečností jsou druhé smluvní strany seznámeny na webových stránkách a při uzavření Smlouvy on-line.
 3. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 4. Smlouva včetně VOP je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě
  a není přístupná.
 5. Jiné obchodní podmínky, ústní ujednání nebo změna, zrušení a doplnění stávajících VOP jsou platné jen tehdy, jsou-li písemně potvrzeny oběma smluvními stranami.
 6. Definice některých pojmů: nevyžaduje-li účel a smysl Smlouvy nebo VOP jinak, budou níže uvedené pojmy vykládány v následujícím významu: „Aktuální ceník Poskytovatele“ znamená platný ceník mycích programů Poskytovatele provozovny samoobslužné automyčky; „DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve výši sazby daně platné dle zákona č. 235/2004 Sb.; „Mycí program“ znamená druh mytí vozidla v přesně stanoveném rozsahu, který je uveden mimo jiné v Aktuálním ceníku Poskytovatele; „Provozovna samoobslužné automyčky“ znamená jednu z automyček, kterou si Zákazník zvolil ve Smlouvě; „Samoobslužná automyčka“ znamená každou z provozoven sítě zřízené ve městech Praha, Brno, Ždár nad Sázavou, Vyškov a případně dalších městech na území České republiky, přičemž aktuální seznam automyček s adresami a infolinkami je uveden na webové stránce; „Služba“ znamená mytí vozidel, „Voucher“ znamená jednorázový poukaz na poskytnutí Služeb Zákazníkovi v nominální hodnotě Voucheru a „Dobití“ znamená on-line, hotovostní i bezhotovostní obchodní transakce uskutečněná za účelem dobití kreditu zákaznické karty.

 7. Veškerá prezentace Služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 8. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o poskytovaných Službách,
  a to včetně uvedení cen jednotlivých Služeb. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny Služeb zůstávají
  v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
  s balením a dodáním Voucheru. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Voucheru uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
  v případech, kdy je Voucher doručován v rámci území České republiky.
 9. Pro objednání Voucheru vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném Voucheru (objednávaný voucher „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny Voucheru, údaje
   o požadovaném způsobu doručení objednávaného Voucheru a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním Voucheru (dále společně jen jako „objednávka“).
 10. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník Poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“).
 11. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.
 12. Dobíjení kreditu zákaznické karty může Zákazník uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně prostřednictvím on-line platby na webu: muj.livewash.cz (platební systém GO PAY),
  2. hotovostně prostřednictvím tzv. měničky peněžních prostředků na automyčce.
 13. Cenu Voucheru a případné náklady spojené s dodáním Voucheru dle SRM může Zákazník uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet Poskytovatele č. 297754021/0300 (dále jen „účet prodávajícího“),
  2. bezhotovostně prostřednictvím on-line platby (platební systém GO PAY),
 14. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny dobíjeného kreditu nebo Voucheru a zašle jej
  v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka. Poskytovatel poskytuje při dobití kreditu bonus ve výši 5% slevy z částky dobitého kreditu Zákazníkem.
 15. Dobíjený kredit na zákaznické kartě, nebo prostřednictvím voucheru, není časově omezený, (jeho vyčerpání nepodléhá žádnému časovému úseku). Pokud dojde k obchodním transakcím a akcím s časově omezeným kreditem ze strany Poskytovatele, budou podmínky čerpání kreditu součástí Smlouvy.
 16. Úhrada se považuje za zaplacenou až připsáním celé částky na účet Poskytovatele.
 17. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Voucher doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Voucheru, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 18. Při převzetí Voucheru od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Voucheru a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 19. Voucher lze uplatnit pouze v termínu platnosti na Provozovně automyčky, uvedeném v příslušné části Voucheru.
 20. Jestliže ve Smlouvě není ujednáno odlišně, jednotlivé objednávky Služeb se uskutečňují na základě telefonických, emailových nebo elektronických objednávek prostřednictvím webové stránky, eventuálně osobních objednávek Zákazníka u Poskytovatele.
 21. Provozní doba automyček je uvedena na provozovnách jednotlivých myček a Zákazník bere na vědomí, že Služby dle Smlouvy nebudou poskytovány v době mimo určenou provozní dobu dané automyčky, a proto není možné se jejich poskytnutí mimo provozní dobu žádným způsobem domáhat. 
 22. Zákazník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn odmítnout provedení Služby v době určené Zákazníkem.
 23. Poskytovatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti při podnikání s limitem pojistného plnění nejméně 1.000.000,- Kč.
 24. Práva z vadného plnění Služeb se uplatňují u Poskytovatele. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 25. Má-li poskytnutá Služba vadu, může Zákazník požadovat její bezplatné odstranění. Podle své volby může žádat poskytnutí Služby bez vady, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Služba měla bez vady, a to, zda může být vada odstraněna bez značných obtíží Zákazníka. Poskytovatel může odmítnout vadu Služby odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Služba měla bez vady. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Služby a účel, pro který Zákazník Službu využil.
 26. Poskytovatel si vyhrazuje právo k posouzení odstranitelnosti vady Služby a oprávněnosti reklamace. Poskytovatel oznámí nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává a v jakém rozsahu.
 27. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu z ceny Služby nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatel vadu bezdůvodně odmítl odstranit, nebo je vada podstatným porušením Smlouvy, a/nebo je-li z prohlášení Poskytovatele či z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka. Zákazník však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Služby jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 28. Po marném uplynutí lhůty 30 dnů má Zákazník, pokud se s ním Poskytovatel nedohodne na delší lhůtě, právo odstoupit od kupní smlouvy nebo právo na přiměřenou slevu z ceny Služby.
 29. Zákazník je oprávněn požadovat provedení Služeb v pouze za tímto účelem zřízené Provozovně ruční automyčky.
 30. V případě, že Zákazník Voucher u Poskytovatele neuplatní ve sjednané době platnosti, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení uhrazené ceny Voucheru.
 31. Poskytovatel je oprávněn jednostranně ceny Služeb aktualizovat a měnit.  Aktuální ceník Poskytovatele je vždy zveřejněn v Provozovně samoobslužné automyčky.
 32. Každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených občanským zákoníkem. Zákazník má právo od Smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Voucheru. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupením nejsou dotčeny nároky Poskytovatele na úhradu ceny za poskytnuté Služby před účinností odstoupení na základě žádosti Zákazníka.
 33. V případě odstoupení se Smlouva od počátku ruší. Po nastoupení účinků odstoupení je Zákazník povinen bezodkladně vrátit Poskytovateli vydaný Voucher, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení Poskytovateli. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, nese náklady spojené s vrácením Voucheru Poskytovateli.
 34. Poskytovatel přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátí, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Zákazníka přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení Voucheru Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady.
 35. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Voucher vrátí, nebo než mu Zákazník prokáže, že Voucher odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 36. Jestliže se některé ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.
 37. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti se smlouvou dozvědí a které nejsou veřejně známé nebo přístupné, zejména pak o obchodních tajemstvích, výrobních postupech a metodách činnosti druhé smluvní strany.
 38. Veškerá oznámení nebo jiná korespondence bude mezi stranami probíhat elektronicky. Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu Zákazníka. Elektronická adresa Poskytovatele je info@livewash.cz.
 39. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit (tzv. imperativní ustanovení), a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), případně dle čl. 5 odst. 2 Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy uveřejněné sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 64/2006 Sb. m. s.
 40. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je v souladu s § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz.
 41. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb za podmínek stanovených v zákoně o ochraně spotřebitele.
 42. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Návrh musí podle § 20n odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele obsahovat (i) identifikační údaje stran sporu, (ii) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, (iii) označení, čeho se navrhovatel domáhá, (iv) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé, (v) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona, (vi) datum a podpis navrhovatele. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Navrhovatel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 43. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze tuto lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.
 44. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013
  o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 45. Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob
  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Poskytovatele plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu. Zásady ochrany osobních údajů jsou umístěny na webové stránce www.muj.livewash.cz. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies v jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele ze SRM plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Podrobné prohlášení o použití cookies je umístěno na webové stránce www.muj.livewash.cz.
 46. Poskytovatel si vyhrazuje tyto VOP měnit a doplňovat. Aktuální znění VOP je vždy zveřejněno na webové stránce.
 47. Tyto VOP nabývají účinnosti 01.09.2023.