Ochrana osobních údajů

Obchodní společnost Live wash Plus s.r.o., jako správce osobních údajů tímto v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „nařízení“), informuje své zákazníky o níže uvedených skutečnostech:

IDENTITA SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů Live wash Plus s.r.o., IČO: 06303820, se sídlem Mladoňovice 65, PSČ 675 32, zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 101289.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění o ručním mytí automobilů a související služby on-line dobíjení zákaznické karty, kterou s námi uzavřete. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází již při obdržení Vaší objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) a dále při plnění uzavřené smlouvy o ručním mytí automobilů a související služby on-line dobíjení zákaznické karty.

Osobní údaje zpracováváme také za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů při uplatňování Vašich nároků z vadného plnění. Účelem zpracování Vašich osobních údajů může být též ochrana našich práv a oprávněných zájmů spočívajících ve vymáhání pohledávky na úhradu ceny za poskytnutou službu pro případ, kdy by nedošlo k úplnému včasnému zaplacení ceny. Osobní údaje budeme dále zpracovávat k plnění povinností podle zákona o účetnictví, zákona o dani z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Pro možné vyřízení Vaší objednávky na našich eshopech potřebujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (čl. 6 odst. 1 písm. b) poskytnout Vaše osobní údaje: Jméno a příjmení, email, telefonní číslo, fakturační adresu, případně dodací adresu, pokud není shodná s fakturační. 

Při využití formuláře “Kontaktní formulář" je vyžadováno uvést Váš email a telefonní kontakt, abychom Vám mohli následně odpovědět.

DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Osobní údaje zákazníků budeme zpracovávat po dobu plnění práv a povinností ze smlouvy o ručním mytí automobilů a související služby on-line dobíjení zákaznické karty vztahující se k předmětu smlouvy a po dobu trvání práv z vadného plnění, eventuálně do doby zaplacení ceny za poskytnutou službu, nejdéle však po dobu stanovenou zákonem o účetnictví, zákonem o dani z příjmů a zákonem o dani z přidané hodnoty, tj. 10 let k uchování daňových dokladů od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění. 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníků jsme povinni předávat státním orgánům majícím v působnosti státní správu na úseku správy daní. V případě soudního sporu budou osobní údaje předány též příslušnému soudu.  Osobní údaje rovněž předáváme v nezbytném rozsahu poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu peněžních prostředků.

PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ

Máte právo:
- požadovat přístup k osobním údajům, které zpracováváme, za podmínek čl. 15 nařízení,
- žádat opravu nepřesností ve zpracovávaných osobních údajích za podmínek uvedených v čl. 16 nařízení,
- žádat výmaz osobních údajů za podmínek čl. 17 nařízení,
- žádat omezení zpracování osobních údajů za podmínek 18 nařízení,
- získat osobní údaje, jež zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci, za podmínek čl. 20 nařízení,
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek čl. 21 nařízení,
- podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek čl. 77 nařízení.

Vaše práva můžete uplatnit písemně nebo elektronicky e-mailem na adresu info@livewash.cz.

Stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete podat písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, kde tento úřad sídlí